Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van Stichting WABP. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons en eventuele derden worden verwerkt.
We adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie. Mocht een en ander niet helemaal duidelijk zijn, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via info@wabp.nl
Artikel 1 Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting WABP, Schenkkade 50K 2496 AR Den Haag Ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69295727 (hierna: ‘Stichting WABP’).

Wij zijn bereikbaar via onze klantenservice: info@wabp.nl

Artikel 2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt
2.1 Aanmaken WABP groep Voor het aanmaken van een WABP groep dien je de volgende persoonsgegevens in te vullen: – voor- en achternaam – e-mail adres – adresgegevens – mobiel telefoonnummer

2.2 Aanmelden bij een WABP groep Voor het aanmelden bij een WABP groep vul je de volgende persoonsgegevens in: – voor- en achternaam – e-mail adres – adresgegevens – mobiel telefoonnummer

2.3 Bestelling in Webshop Indien je in onze webshop artikelen bestelt dien je de volgende persoonsgegevens in te vullen – voor- en achternaam – e-mail adres – adresgegevens – mobiel telefoonnummer

Artikel 3 Voor welk doelen verwerken we je persoonsgegevens?
3.1 Nakomen van onze verplichtingen uit onze overeenkomst: a. Aanmaken en beheren van de WABP groep De in artikel 2.1 genoemde gegevens gebruiken we voor het aanmaken van de WABP groep voor het door jou gekozen buurt. Aan de hand van de gegevens zullen we eerst controleren of geen overlap bestaat met een andere groep. De persoon die de groep aanmaakt wordt geregistreerd als beheerder van de groep. De naam en telefoonnummer van de beheerder wordt gedeeld met de omliggende WABP groepen in de buurt, zodat zij met elkaar kunnen communiceren bij calamiteiten.
b. Aanmelden voor een WABP groep De in artikel 2.2 genoemde gegevens worden gebruikt om je aan te melden bij de door jou gekozen WABP groep. Aan de hand van de adresgegevens controleert de beheerder of de groep waar je je voor hebt aangemeld bij jouw adres hoort. Indien dat het geval is zal de beheerder je toevoegen aan de WhatsApp Alarm groep en, mits die is opgericht, ook aan de chat groep in WhatsApp of ander social media platform, je kunt je hier te allen tijde voor afmelden.
Voor de aanmelding van de WABP groep verstrekken we je persoonsgegevens dus aan de beheerder van de groep. Deze beheerder is vervolgens verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens. De beheerder mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt, te weten lid worden van de WABP groep en eventueel informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
c.Algemeen contact Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen wij gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.
De naam, telefoonnummer en e-mailadres van de beheerder kunnen we ook gebruiken om informatie te sturen over onze dienstverlening en wijzigingen daarin. De beheerders kunnen deze informatie delen via de WABP groep.
d.Contact met politie / gemeenten Indien daarvoor toestemming is gegeven, kunnen we de persoonsgegevens van de beheerder van de groep kunnen wij verstrekken aan de politie of gemeente van de plaats waar de WABP groep gevestigd is, zodat deze contact met de beheerder kunnen opnemen in geval van calamiteiten.
e. Afwikkeling van de bestellingen uit de webshop Na ontvangst van jouw bestelling gaan wij voor je aan de slag om de bestelling zo snel mogelijk af te wikkelen en af te leveren. Hiervoor verwerken wij je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

3.2 Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang a. Anoniem onderzoek Om onze dienstverlening te verbeteren en/of klanttevredenheid te meten, kunnen we je af en toe een vragenlijst/enquête mailen aan de beheerders. De resultaten van de vragenlijst/enquête wordt anoniem verwerkt en zijn niet tot jou herleidbaar.

Artikel 4 – Bewaartermijn
We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

4.1 Bewaartermijn gegevens van beheerder van de WABP groep Zolang je beheerder bent van de WABP groep verwerken we je persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht de WABP groep te verlaten en het beheer over te dragen aan een ander lid uit de WABP groep. Indien je stopt als beheerder van de WABP groep dan zullen we je persoonsgegevens nog uiterlijk drie maanden bewaren, zodat we indien nodig nog contact met je kunnen opnemen over de overdracht van het beheer.
4.2 Bewaartermijn gegevens van leden van de WABP groep Indien je je hebt aangemeld voor een WABP groep, dan bewaren je persoonsgegevens tot uiterlijk drie maanden na je aanmelding.

4.3 Bestelgegevens
Indien je via de webshop een bestelling plaatst, verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend zolang dat noodzakelijk is voor de afwikkeling van je bestelling en de eventuele bijbehorende garantieperiode of voor de nakoming van onze bewaarplicht uit de belastingwetgeving (7 jaar).
Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving (7 jaar) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

Artikel 5 – Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij anders blijkt uit hoofdstuk 3 of tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting daartoe verplicht zijn.
Voor de afwikkeling van jouw bestelling en de verwerking van persoonsgegevens maken wij echter gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Om ervoor te zorgen dat ook zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens als wij, hebben wij een verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten. In deze verwerkersovereenkomst staat onder meer opgenomen dat ook zij alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bescherming van jouw persoonsgegevens moeten nakomen.
Artikel 6 – Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Hiermee worden je persoonsgegevens bijvoorbeeld beveiligd tegen misbruik, verlies, of onrechtmatig gebruik. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Je persoonsgegevens worden alleen binnen Europa verwerkt.
Artikel 7 – Jouw rechten
Via onze klantenservice (wabpmail@gmail.com) kan je vragen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. In sommige gevallen kunnen we je verzoek helaas niet inwilligen. Indien dat zo is zullen we dat altijd uitleggen. Indien je je persoonsgegevens van ons wilt ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerd algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat aan jou of een door jou aangewezen andere partij overdragen.
Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (wabpmail@gmail.com).
Naar aanleiding van je bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via [wabpmail@gmail.com]. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechten.
Artikel 8 – Verwijzingen naar andere websites
Voor jouw gemak bevat de website verwijzingen naar websites van derden. Wij maken je erop attent dat je bij het bezoeken van deze websites de voorwaarden die zij hanteren aanvaardt. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de persoonsgegevens die op deze websites worden verwerkt.
Artikel 9 – Wijzigingen Privacybeleid
Het kan voorkomen dat dit Privacybeleid wordt gewijzigd. Wanneer er wijzigingen in het Privacybeleid zijn doorgevoerd, dan stellen wij je hiervan meteen op de hoogte. Indien nodig, vragen wij je opnieuw om toestemming.
Den Haag, januari 2022

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van Stichting WABP. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons en eventuele derden worden verwerkt.
We adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie. Mocht een en ander niet helemaal duidelijk zijn, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via info@wabp.nl
Artikel 1 Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting WABP, Schenkkade 50K 2496 AR Den Haag Ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69295727 (hierna: ‘Stichting WABP’).

Wij zijn bereikbaar via onze klantenservice: info@wabp.nl

Artikel 2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt
2.1 Aanmaken WABP groep Voor het aanmaken van een WABP groep dien je de volgende persoonsgegevens in te vullen: – voor- en achternaam – e-mail adres – adresgegevens – mobiel telefoonnummer

2.2 Aanmelden bij een WABP groep Voor het aanmelden bij een WABP groep vul je de volgende persoonsgegevens in: – voor- en achternaam – e-mail adres – adresgegevens – mobiel telefoonnummer

2.3 Bestelling in Webshop Indien je in onze webshop artikelen bestelt dien je de volgende persoonsgegevens in te vullen – voor- en achternaam – e-mail adres – adresgegevens – mobiel telefoonnummer

Artikel 3 Voor welk doelen verwerken we je persoonsgegevens?
3.1 Nakomen van onze verplichtingen uit onze overeenkomst: a. Aanmaken en beheren van de WABP groep De in artikel 2.1 genoemde gegevens gebruiken we voor het aanmaken van de WABP groep voor het door jou gekozen buurt. Aan de hand van de gegevens zullen we eerst controleren of geen overlap bestaat met een andere groep. De persoon die de groep aanmaakt wordt geregistreerd als beheerder van de groep. De naam en telefoonnummer van de beheerder wordt gedeeld met de omliggende WABP groepen in de buurt, zodat zij met elkaar kunnen communiceren bij calamiteiten.
b. Aanmelden voor een WABP groep De in artikel 2.2 genoemde gegevens worden gebruikt om je aan te melden bij de door jou gekozen WABP groep. Aan de hand van de adresgegevens controleert de beheerder of de groep waar je je voor hebt aangemeld bij jouw adres hoort. Indien dat het geval is zal de beheerder je toevoegen aan de WhatsApp Alarm groep en, mits die is opgericht, ook aan de chat groep in WhatsApp of ander social media platform, je kunt je hier te allen tijde voor afmelden.
Voor de aanmelding van de WABP groep verstrekken we je persoonsgegevens dus aan de beheerder van de groep. Deze beheerder is vervolgens verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens. De beheerder mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt, te weten lid worden van de WABP groep en eventueel informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.
c.Algemeen contact Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen wij gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.
De naam, telefoonnummer en e-mailadres van de beheerder kunnen we ook gebruiken om informatie te sturen over onze dienstverlening en wijzigingen daarin. De beheerders kunnen deze informatie delen via de WABP groep.
d.Contact met politie / gemeenten Indien daarvoor toestemming is gegeven, kunnen we de persoonsgegevens van de beheerder van de groep kunnen wij verstrekken aan de politie of gemeente van de plaats waar de WABP groep gevestigd is, zodat deze contact met de beheerder kunnen opnemen in geval van calamiteiten.
e. Afwikkeling van de bestellingen uit de webshop Na ontvangst van jouw bestelling gaan wij voor je aan de slag om de bestelling zo snel mogelijk af te wikkelen en af te leveren. Hiervoor verwerken wij je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

3.2 Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang a. Anoniem onderzoek Om onze dienstverlening te verbeteren en/of klanttevredenheid te meten, kunnen we je af en toe een vragenlijst/enquête mailen aan de beheerders. De resultaten van de vragenlijst/enquête wordt anoniem verwerkt en zijn niet tot jou herleidbaar.

Artikel 4 – Bewaartermijn
We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

4.1 Bewaartermijn gegevens van beheerder van de WABP groep Zolang je beheerder bent van de WABP groep verwerken we je persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht de WABP groep te verlaten en het beheer over te dragen aan een ander lid uit de WABP groep. Indien je stopt als beheerder van de WABP groep dan zullen we je persoonsgegevens nog uiterlijk drie maanden bewaren, zodat we indien nodig nog contact met je kunnen opnemen over de overdracht van het beheer.
4.2 Bewaartermijn gegevens van leden van de WABP groep Indien je je hebt aangemeld voor een WABP groep, dan bewaren je persoonsgegevens tot uiterlijk drie maanden na je aanmelding.

4.3 Bestelgegevens
Indien je via de webshop een bestelling plaatst, verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend zolang dat noodzakelijk is voor de afwikkeling van je bestelling en de eventuele bijbehorende garantieperiode of voor de nakoming van onze bewaarplicht uit de belastingwetgeving (7 jaar).
Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving (7 jaar) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

Artikel 5 – Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij anders blijkt uit hoofdstuk 3 of tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting daartoe verplicht zijn.
Voor de afwikkeling van jouw bestelling en de verwerking van persoonsgegevens maken wij echter gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Om ervoor te zorgen dat ook zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens als wij, hebben wij een verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten. In deze verwerkersovereenkomst staat onder meer opgenomen dat ook zij alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bescherming van jouw persoonsgegevens moeten nakomen.
Artikel 6 – Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Hiermee worden je persoonsgegevens bijvoorbeeld beveiligd tegen misbruik, verlies, of onrechtmatig gebruik. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Je persoonsgegevens worden alleen binnen Europa verwerkt.
Artikel 7 – Jouw rechten
Via onze klantenservice (wabpmail@gmail.com) kan je vragen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. In sommige gevallen kunnen we je verzoek helaas niet inwilligen. Indien dat zo is zullen we dat altijd uitleggen. Indien je je persoonsgegevens van ons wilt ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerd algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat aan jou of een door jou aangewezen andere partij overdragen.
Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (wabpmail@gmail.com).
Naar aanleiding van je bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via [wabpmail@gmail.com]. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechten.
Artikel 8 – Verwijzingen naar andere websites
Voor jouw gemak bevat de website verwijzingen naar websites van derden. Wij maken je erop attent dat je bij het bezoeken van deze websites de voorwaarden die zij hanteren aanvaardt. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de persoonsgegevens die op deze websites worden verwerkt.
Artikel 9 – Wijzigingen Privacybeleid
Het kan voorkomen dat dit Privacybeleid wordt gewijzigd. Wanneer er wijzigingen in het Privacybeleid zijn doorgevoerd, dan stellen wij je hiervan meteen op de hoogte. Indien nodig, vragen wij je opnieuw om toestemming.
Den Haag, januari 2022