Gebruiksvoorwaarden van Alarm App groep

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Alarm App groep (hierna ‘WABP-groep’) van Stichting WABP, gevestigd aan de Schenkkade 50K te 2496 AR Den Haag. Ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69295727

Door een WABP-groep aan te maken of je aan te melden bij een bestaande WABP-groep ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden op het gebruik van WABP-groep. De gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website.

 1. Deelname aan de WABP-Groep1.1 Om deel te kunnen nemen aan de WABP-groep dien je de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben en woonachtig of werkzaam te zijn in het gebied van de WABP-groep, danwel anderszins verbonden te zijn met het betreffende gebied.
  1.2 Op het gebruik van de WABP-groep zijn de door de beheerder van de WABP-groep bekendgemaakte huisregels/richtlijnen van toepassing dan wel (indien er geen specifieke huisregels/richtlijnen zijn, onze eigen huisregels, gepubliceerd op de website. Alle deelnemers dienen deze huisregels na te leven.
  1.3 Deelnemers staan ervoor in dat zij de WABP-groep uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze groep is opgericht, te weten alarmering. En dus bijvoorbeeld niet voor het versturen van reclameberichten, berichten met een politieke inhoud, het versturen van uitnodigingen of andere privéberichten.
  1.4 Deelnemer garandeert dat hij/zij bij het gebruik van de WABP-groep andere deelnemers niet onheus zal bejegenen (waaronder mede verstaan het plaatsen van respectloze, hatelijke, racistische, bedreigende, seksueel getinte, lasterlijke of schokkende mededelingen, informatie of andere materialen).
  1.5 Deelnemers gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend binnen de WABP-groep. Het is niet toegestaan de persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan het gebruik van de persoonsgegevens voor het versturen van (reclame)berichten.
  1.6 De beheerder van de WABP-groep staat ervoor in dat hij/zij de persoonsgegevens van de deelnemers uit de WABP-groep uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het controleren of een deelnemer lid kan worden van de WABP-groep en het informeren van de deelnemers over activiteiten binnen de WABP-groep en wijzigingen in onze dienstverlening.
  1.7 Indien de beheerder daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen zijn/haar gegevens door ons worden doorgegeven aan de politie of de gemeente van de plaats waarin de WABP-groep is gevestigd.
 2. Privacy en verwerking van persoonsgegevensWij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming van de Algemene verordening Gegevensbescherming en ons Privacy beleid  opgenomen op de Website.
 3. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, inclusief de daarop gepubliceerde gegevens, informatie en andere (beeld)materialen, de databestanden, de programmatuur, woord, – en beeldmerken en alle overige materialen berusten bij Stichting WABP, dan wel haar licentiegever(s). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting WABP is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze Website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 4. Aansprakelijkheid Ofschoon wij met betrekking tot de Website, de WABP-groepen en onze dienstverlening de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige of onjuiste content. Bovendien kunnen wij er niet voor instaan dat derden onze dienstverlening en/of de WABP-groepen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken. Het gebruik van de Website, de WABP-groep en onze dienstverlening is volledig voor je eigen risico. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de website, de WABP-groep en onze dienstverlening.
 5. Beëindiging van deelname aan de WABP-groep5.1 Je kan je deelname aan de WABP-groep ieder gewenst moment beëindigen, door een bericht te sturen aan de beheerder van de groep.
  5.2 De beheerder van de WABP-groep is gerechtigd om je deelname aan de WABP-groep met onmiddellijk ingang te beëindigen indien je in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid dan wel anderszins onrechtmatig handelt.
 6. Wijziging gebruiksvoorwaarden6.1 Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie zal via de Website bekend worden gemaakt. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kan je je deelname aan de WABP-groep beëindigen. Indien je na de blijft deelnemen aan de WABP-groep wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden verondersteld.
  6.2 Indien je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, de deelname aan de WABP-groep of de verwerking van je (persoons)gegevens kan je contact opnemen via info@wabp.nl
 7. Toepasselijkheid recht, geschillenbeslechting op het gebruik van de website, de WABP-groep en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  Den Haag, januari 2022

Gebruiksvoorwaarden van Alarm App groep

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Alarm App groep (hierna ‘WABP-groep’) van Stichting WABP, gevestigd aan de Schenkkade 50K te 2496 AR Den Haag. Ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69295727

Door een WABP-groep aan te maken of je aan te melden bij een bestaande WABP-groep ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden op het gebruik van WABP-groep. De gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website.

 1. Deelname aan de WABP-Groep1.1 Om deel te kunnen nemen aan de WABP-groep dien je de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben en woonachtig of werkzaam te zijn in het gebied van de WABP-groep, danwel anderszins verbonden te zijn met het betreffende gebied.
  1.2 Op het gebruik van de WABP-groep zijn de door de beheerder van de WABP-groep bekendgemaakte huisregels/richtlijnen van toepassing dan wel (indien er geen specifieke huisregels/richtlijnen zijn, onze eigen huisregels, gepubliceerd op de website. Alle deelnemers dienen deze huisregels na te leven.
  1.3 Deelnemers staan ervoor in dat zij de WABP-groep uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze groep is opgericht, te weten alarmering. En dus bijvoorbeeld niet voor het versturen van reclameberichten, berichten met een politieke inhoud, het versturen van uitnodigingen of andere privéberichten.
  1.4 Deelnemer garandeert dat hij/zij bij het gebruik van de WABP-groep andere deelnemers niet onheus zal bejegenen (waaronder mede verstaan het plaatsen van respectloze, hatelijke, racistische, bedreigende, seksueel getinte, lasterlijke of schokkende mededelingen, informatie of andere materialen).
  1.5 Deelnemers gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend binnen de WABP-groep. Het is niet toegestaan de persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan het gebruik van de persoonsgegevens voor het versturen van (reclame)berichten.
  1.6 De beheerder van de WABP-groep staat ervoor in dat hij/zij de persoonsgegevens van de deelnemers uit de WABP-groep uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het controleren of een deelnemer lid kan worden van de WABP-groep en het informeren van de deelnemers over activiteiten binnen de WABP-groep en wijzigingen in onze dienstverlening.
  1.7 Indien de beheerder daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen zijn/haar gegevens door ons worden doorgegeven aan de politie of de gemeente van de plaats waarin de WABP-groep is gevestigd.
 2. Privacy en verwerking van persoonsgegevensWij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming van de Algemene verordening Gegevensbescherming en ons Privacy beleid  opgenomen op de Website.
 3. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, inclusief de daarop gepubliceerde gegevens, informatie en andere (beeld)materialen, de databestanden, de programmatuur, woord, – en beeldmerken en alle overige materialen berusten bij Stichting WABP, dan wel haar licentiegever(s). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting WABP is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze Website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 4. Aansprakelijkheid Ofschoon wij met betrekking tot de Website, de WABP-groepen en onze dienstverlening de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige of onjuiste content. Bovendien kunnen wij er niet voor instaan dat derden onze dienstverlening en/of de WABP-groepen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken. Het gebruik van de Website, de WABP-groep en onze dienstverlening is volledig voor je eigen risico. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de website, de WABP-groep en onze dienstverlening.
 5. Beëindiging van deelname aan de WABP-groep5.1 Je kan je deelname aan de WABP-groep ieder gewenst moment beëindigen, door een bericht te sturen aan de beheerder van de groep.
  5.2 De beheerder van de WABP-groep is gerechtigd om je deelname aan de WABP-groep met onmiddellijk ingang te beëindigen indien je in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid dan wel anderszins onrechtmatig handelt.
 6. Wijziging gebruiksvoorwaarden6.1 Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie zal via de Website bekend worden gemaakt. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kan je je deelname aan de WABP-groep beëindigen. Indien je na de blijft deelnemen aan de WABP-groep wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden verondersteld.
  6.2 Indien je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, de deelname aan de WABP-groep of de verwerking van je (persoons)gegevens kan je contact opnemen via info@wabp.nl
 7. Toepasselijkheid recht, geschillenbeslechting op het gebruik van de website, de WABP-groep en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  Den Haag, januari 2022